Bærekraft

Klikk på temaene for å lese mer:

Våre verdier

Aritech AS (selskapet) er forpliktet i henhold til våre kjerneverdier til å sikre lønnsom, formålstjenlig og bærekraftig vekst og verdier for våre eiere, andre interessenter og samfunnet vi er en del av. Selskapet vil innenfor våre forretningsaktiviteter også håndtere enhver sosial påvirkning vårt arbeid kan medføre på en sunn måte.

Vårt bærekraftsarbeid

Vi skal levere smart teknologi, produkter, serviceoppdrag og prosjekter til bygg og anlegg, maritim sektor, landbasert industri og energisektoren, som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Aritech skal bidra til en resultatorientert, moderne og attraktiv arbeidsplass med gode utviklings- og karrieremuligheter. Vi skal ta hensyn til en riktig og felles forståelse av våre ressurser, og skape begeistring hos våre medarbeidere. Vi skal skape motivasjon, et rettferdig arbeidsmiljø i hele organisasjonen, som er preget av åpenhet og kommunikasjon.

Vi jobber kontinuerlig for å være med å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål. Vi har valgt å prioritere 9 av totalt 17 målsetninger der vi mener vi kan utgjøre en innsats opp mot måloppnåelse. Målene vi prioriterer er knyttet opp mot våre verdier, grunnleggende læresetninger og fokusområder.

Bærekraftige løsninger

Våre tekniske løsninger bidrar i kundens bærekraftsarbeid, ved at vi allerede i forprosjekteringsfasen ser helhetlig på oppdraget, på tvers av tekniske løsninger og med søkelys på økt livsløpssyklus fra installasjon til avhending og kildesortering.

Vi reduserer eget klimaavtrykk ved å bytte ut våre fossile servicebiler med fornyelse og bruk av elektriske drivlinjer, redusere vårt energiforbruk på våre kontorer, redusere mengden av produsert avfall, samt øke kildesorteringsgrad på alt avfall vi leverer til avhending.

Vi hjelper våre kunder ved å introdusere smarte løsninger og prosesser for bærekraftige prosjekter på Haugalandet.  Vår kompetanse gjør at vi kan tilby bærekraftige løsninger til våre kunder:

Energieffektivisering som reduserer kostnader og klimautslipp:

 • Energirådgivning
 • Automatisert styring
 • Solfanger anlegg, solcelle systemer
 • Ladeanlegg for el-bil
 • SD anlegg
 • Oppgradering av ventilasjonsanlegg
 • Varmegjenvinning, balansert ventilasjonsanlegg
 • temperatur-regulering
 • Varmepumper
 • Rørfornying
 • Vannbåren varme
 • Varmesentral
 • Spillvann

Til toppen

Etiske retningslinjer

Vi som selskap ønsker å utvise høy integritet og profesjonalitet i alt ved vårt virke, og det forventes av våre medarbeidere at vi opptrer redelig og objektivt i alle ledd av selskapets drift og forretningsmessige aktiviteter. Alle ansatte (også midlertidige) og våre leverandører er forpliktet til å følge våre etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar.

Til toppen

Menneskerettigheter

Våre medarbeidere skal kjennetegnes ved høy integritet, tuftet på en bærekraftig og sosialt ansvarlig forretningsfilosofi. Vi har grunnleggende respekt for alle individer og aksepterer ingen diskriminering basert på kjønn, rase, religion, legning, alder, etnisitet eller politisk ståsted. Vi aksepterer ikke bruk av barnearbeid og vil unngå leverandører som praktiserer dette.

Til toppen

Antikorrupsjon

Vi er imot alle former for korrupsjon, bestikkelser og utpressing. Selskapet er engasjert til fri og åpen konkurranse og vil derfor ikke akseptere noe brudd på konkurranse- og antitrustlovgivningen.

Til toppen

Sosialt samfunnsansvar

Selskapet vil, gjennom normale forretningsaktiviteter, bidra til samfunnsutvikling lokalt, ved å etablere forretningsforbindelser med lokalt forankret virksomheter. Disse forbindelser kan omfatte varehandel, partnerskap og erfaringsoverføring, bistand og assistanse til lokale virksomheters streben etter samsvar med relevante kodeks og bestemmelser. Selskapet er forpliktet til å bare gjøre forretninger med virksomheter som lever opp til internasjonale anerkjente standarder innen arbeidsbetingelser, miljø og hederlig forretningsetikk og bestemmelser.

Selskapet er forpliktet til å bidra til positiv innflytelse til det lokale samfunnet vi operer i. Slikt bidrag kan være for eksempel en form for partnerskap, veldedighetsarbeid, lokal rekruttering, involvering i utdannelse og kultur, veldedighet og sponsing.

Til toppen

Aktsomhetsvurdering

Vi utfører aktsomhetsvurderinger innenfor vår verdikjede for å avdekke mulige brudd på anerkjente konvensjoner for universelle menneskerettigheter, etisk handel og aksepterte normer for anstendighet i arbeidslivet. Vurderingen utføres i henhold til OECD´s retningslinjer og våre interne rutiner for etiske retningslinjer, sosialt bedriftsansvar, sponsing, personvern og aktsomhetsvurdering.

Aritech er en totalteknisk entreprenør som tilbyr spisskompetanse på alle fasene til et teknisk anlegg. Alt fra prosjektering til installasjon — drift og vedlikehold innenfor fagene rør, VVS, elektro, automasjon, tele/data, ventilasjon og prosjektering. Vi jobber kontinuerlig med å bygge kompetansen innad, og vil være pådriver for ny og bærekraftig teknologi.

Vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i selskapets styre og øverste ansvarlig er administrerende direktør.

Åpenhetsloven

Formålet med åpenhetslovens er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Aritech er en av eierne i El nett gruppen. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom innkjøpsalliansen, blir ivaretatt av El nett gruppen.  

Innkjøpsalliansen gjennomfører leverandørrevisjon iht. krav og prinsipper for bærekraft og miljø og aktsomhetsvurdering som gjelder for våre leverandører av varer. Det foretas årlig revidering av kartleggingsarbeidet og vi gjennomfører særskilte tiltak for de leverandører vi opplever usikkerhet eller mangler ved.

Innkjøpsalliansen fører oversikt over sertifiseringer fra alle våre samarbeidspartnere og følger opp punktene jevnlig i samhandling med samarbeidspartnerne våre.

Selskapet har utnevnt et team som ansvarlig for gjennomføringen og oppfølgingen av åpenhetsloven. Dette er:  

Leder – HR/Admin. Leder Line Njåstad
Medlem – Bærekraftsingeniør Stian Hollund
Rådgiver – KHMS Leder Hans Bjørnar Tvedt

Innkjøp av produkt og tjenester hos leverandører som ikke har avtale med vår innkjøpsallianse, krever oppfølging og leverandørene må inngå samarbeids- eller innkjøpsavtaler som er innenfor våre etiske retningslinjer og bærekraftsmål.

Aritech følger opp kravene i Allmenngjøringsloven, og oppfyller vår påseplikt nedover i kontraktskjeden ved å kreve innsyn og dokumentasjon på at entreprenør/underleverandør tilbyr lønns- og arbeidsvilkår i henhold til allmengjøringsvedtak.

Til toppen