Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

Klikk på ikonene for å lese mer:

I Aritech jobber vi systematisk med KHMS og har et mål om null skader på menneske, materiell og ytre miljø.

Ytre miljø

Vi arbeider kontinuerlig for å unngå negativ påvirkning på ytre miljø innenfor våre forretningsaktiviteter, og ønsker bidra til bærekraftig utvikling gjennom fornuftig ressursutnyttelse, resirkulering, og beskyttelse av miljøet. Selskapet skal ha en klar formening om vår påvirkning av det ytre miljø i våre forretningsbeslutninger, og iverksette nødvendige tiltak for å styre disse. Gjennom å utvikle bærekraftige tekniske løsninger innenfor vårt produkt og tjenestespekter bidrar vi i kundens arbeid med å redusere sitt fotavtrykk.

Vi skal:

 • sikre en forsvarlig miljøstyring og arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning.
 • arbeide med å redusere avfallsmengden og energiforbruket i virksomheten.
 • arbeide med å redusere bruken av helse – og miljøskadelige kjemikalier og benytte miljøvennlig teknologi ved endring eller etablering av nye prosesser.
 • følge alle lovbestemte miljøkrav og andre samsvarsforpliktelser
 • Inkludere våre medarbeidere i vårt ytre miljø og sikkerhetsarbeid, og ta ansvar for å sikre at det oppnås kontinuerlige og målbare forbedringer.

Til toppen

Arbeidsmiljø

Vi ønsker å sikre et hensiktsmessig og sikkert arbeidsmiljø, forebygge og fremme god helse og jobbengasjement, som er et av flere viktige fokusområder for å opprettholde et bærekraftig arbeidsliv, og fremme helse og livskvalitet. Arbeidsmiljøet skal være I henhold til nasjonale lover og regler. Og i de tilfeller vi er internasjonalt engasjert skal arbeidsmiljøet overholde gjeldende internasjonale arbeidsstandarder. Dette betyr at vi ikke skal tjene på arbeidsrelasjoner med partnere, leverandører eller underleverandører som praktiserer urettferdighet, utnyttelse eller misbruk.

Etablerte arbeidsbetingelser og sosiale velferdssystemer skal nyttes og observeres. Vi anerkjenner viktigheten av dialogstrategi, og etablerte kollektive avtalestrukturer mellom partene i arbeidslivet.

Vi skal:

 • utvikle, iverksette og vedlikeholde retningslinjer for arbeidsmiljøet basert på arbeidsmiljøkrav, identifiserte områder for forbedring, utfordrende mål og utførelsesmålinger, og legge til rette for personlig utvikling og arbeidstrening.
 • fokusere på å skape gode og trygge arbeidsforhold, samt et godt arbeidsmiljø for alle ansatte gjennom kontinuerlig forbedring i alle våre prosesser.
 • Inkludere våre medarbeidere i vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og ta ansvar for å sikre at det oppnås kontinuerlige og målbare forbedringer

Til toppen

Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig med å beskytte våre ansatte, eiendeler og virksomhet mot eksterne trusler.

Vi skal:

 • Sikre ansatte og materiell med både fysiske sperringer og sikkerhetssystemer
 • Videreutvikle styringssystemet med rutiner og instrukser som beskriver konkret sikring og utførelse av vårt arbeid, herunder også aktivt avvikshåndtering.
 • Sørge for god kompetanse og opplæring i rutiner, prosedyrer, risikovurderinger og bruk av arbeidsutstyr og sikringsutstyr
 • Arbeide systematisk med sikkerhetskultur og ansvarliggjøring ved å gå foran med gode eksempler, sørge for god læring i alle prosesser og at sikkerhetsarbeidet prioriteres
 • Inkludere våre medarbeidere i vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og ta ansvar for å sikre at det oppnås kontinuerlige og målbare forbedringer

Til toppen

Kvalitet

Vi arbeider kontinuerlig med forbedring i alle våre prosesser for å sikre at produkt og tjenester bidrar til at kunden er tilfreds og fornøyd.

Vi skal:

 • sette kunden i fokus, levere produkter og tjenester til riktig tid, samt kvalitet og med rett kompetanse.
 • lære av feil og sikre at vi lærer av feilene.
 • tilfredsstille kunde- og andre pålagte krav og arbeide med kontinuerlig forbedring av prosesser og kvalitetsstyringssystemet.
 • bidra til å forbedre kundenes og vår lønnsomhet gjennom effektiv og kostnadsbevisst utførelse av arbeidet.
 • Inkludere våre medarbeidere i vårt kvalitetsarbeid, og ta ansvar for å sikre at det oppnås kontinuerlige og målbare forbedringer

Til toppen

Helse

Vi ønsker å opprettholde et bærekraftig arbeidsliv, fremme helse og livskvalitet ved å forebygge, organisere, planlegge og gjennomføre arbeidet slik at uheldige arbeidsmiljøfaktorer som påvirker arbeidshelsen og arbeidsrelatert fravær unngås.

Vi skal:

 • arbeide systematisk med å forhindre og forebygge personskade og arbeidsrelatert sykdom slik at vårt mål om null skader og ulykker oppnås.
 • tilrettelegge og følge opp den enkelte arbeidstaker for å redusere sykefraværet til et lavest mulig nivå.
 • Være proaktiv i vår arbeidshverdag og benytte oss av risikostyrings-metodikk for å redusere risiko.
 • Inkludere våre medarbeidere i vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og ta ansvar for å sikre at det oppnås kontinuerlige og målbare forbedringer.
 • Inkludere våre medarbeidere i vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og ta ansvar for å sikre at det oppnås kontinuerlige og målbare forbedringer

Til toppen

Våre prosesser

Vårt ledelsessystem for KHMS og bærekraft, er prosessbasert og er bygget opp i henhold til krav i internkontrollforskriften, ISO 9001:2015 kvalitetsledelse, ISO 14001:2015 miljøstyringsledelse, ISO 45001:2018 arbeidsmiljøledelse og ISO 26000 samfunnsansvar og bærekraft. Vi jobber systematisk, kontinuerlig og proaktivt for å fremme god KHMS kultur.

Til toppen

Varsling

Det skal være lav terskel for å si ifra om kredittverdige forhold i Aritech, og slik kan vi få avdekket og utbedret uønsket oppførsel, andre forhold og brudd på våre etiske retningslinjer. Definisjonen på kritikkverdige forhold er brudd på lover, regler, etiske retningslinjer, økonomiske mislighetsforhold, korrupsjon, skadeverk, mobbing, trakassering og diskriminering.

Alle kan varsle

Arbeidstakere, innleide, leverandører, kunder og andre har alle rett til å varsle om kritikkverdige forhold.

Kontakt for varsling

Dersom du ønsker å varsle om noe innen GDPR, kritikkverdige forhold, aktsomhetsvurdering, kan du kontakte vår HR-leder Line Njåstad.

Anonym varsling

Du kan være anonym hvis du ønsker å melde fra om en sak og, av en eller annen grunn, er redd for at det vil påvirke deg negativt at du melder fra. Vær samtidig klar over at du ved å være anonym på mange måter vil gjøre saken vanskeligere å håndtere. Påstander som ikke er dokumentert som omhandler andre vil fort være vanskelig å dokumentere eller gjøre noe med.

Forbud mot gjengjeldelse

Gjengjeldelse mot den som varsler eller gir uttrykk for at han eller hun vurderer å varsle, er ulovlig. Dette gjelder også innleide som varsler. Den som varsler må likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene han eller hun fremlegger. Gjengjeldelsesforbudet gjelder kun ved en forsvarlig framgangsmåte for varslingen. Vern mot gjengjeldelse er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 2 A-2.

Til toppen